Verlof aanvragen

buiten de vakantie

 
Hoe werkt het? 

Leerplicht  

De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de vijfde verjaardag. Dit betekent dat ouders hun kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mogen houden. Bij bijzondere omstandigheden kunt u verlof aanvragen. Het beoordelen gebeurt door de directeur en hij hanteert de richtlijnen, zoals die door de afdeling leerplicht van de gemeente Ede zijn opgesteld.  

Verlof voor extra vakantie of speciale gelegenheden (huwelijk, jubilea, enz.) 

Voor speciale gelegenheden kan verlof aangevraagd worden. In bepaalde, uitzonderlijke gevallen is het ook mogelijk om buiten de reguliere schoolvakanties extra (vakantie)verlof aan te vragen. Het gaat hierbij om ouders die voor hun werk tijdens alle gewone schoolvakanties (2 weken aaneengesloten) niet weg kunnen. Een degelijke aanvraag kan dan, vergezeld van een werkgevers-verklaring, worden ingediend met een maximum van twee weken per schooljaar. Binnen de gemeente Ede wordt geen verlof verleend in de eerste twee en laatste twee weken van het schooljaar. 

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, etc. 

Zo’n bezoek hoeft u niet aan te vragen met dit formulier. U kunt dit mededelen aan leerkracht van uw kind. We vragen u wel om dit soort afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd te laten vallen. 

Vrijstellingsregeling 5-jarigen   

Een bijzondere leerplichtregeling geldt voor 5-jarigen. Deze regeling houdt in dat indien beargumenteerd kan worden dat er sprake is van een noodzaak, er voor een kind afgeweken kan worden van de leerplicht tot de leeftijd van maximaal zes jaar en voor maximaal 5 uur per week. 

4-jarigen 

Voor 4-jarigen geldt nog geen leerplicht. Het is wel de bedoeling om verlof via dit formulier aan te vragen. 

Formulier

Onder downloads kunt het het verlofformulier vinden. Ook kunt u een exemplaar krijgen bij de leerkracht of de conciërge. Vraag verlof uiterlijk drie weken van tevoren aan. Zo hebben wij tijd om het te verwerken en kunt u nog wat regelen indien uw verzoek niet wordt gehonoreerd. Vanzelfsprekend wacht u eerst op toestemming voordat u een reis/vakantie plant.