Ouders in de school

Wij prijzen ons gelukkig met een grote ouderbetrokkenheid op De Kern. Wij verwachten deze betrokkenheid waar het gaat om het educatief partnerschap, waarin wij samen met ouders tot het beste voor het kind willen komen.

Maar ouderbetrokkenheid en –participatie krijgt ook vorm in andere activiteiten.

 

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een belangrijk orgaan waarin ouders hun betrokkenheid kunnen laten blijken. Deze raad heeft medezeggenschap over het beleid van de school. Over zaken m.b.t. de schoolorganisatie, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid, heeft de MR adviesrecht, dan wel instemmingsrecht.

In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De oudervertegenwoordiging kan van ouders afkomstige signalen, die zich op beleidsniveau bevinden, inbrengen. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar en is (naast persoonlijk contact met de leden) te bereikbaar via: mr.kern@proominent.nl.

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024:

Carolien van Zoelen (ouder, voorzitter), Ilona Bakkeren (ouder), Naomi Otto (ouder), Sanne Kasbergen (ouder), Lieke Mesenig (ouder), Chiel Kleiman (leerkracht, secretaris), Robert Joseph (leerkracht, secretaris), Marlies Bolscher (leerkracht), Wendy Beckx (leerkracht).

 

De Ouderraad (OR)

Alle ouders van De Kern zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die de verenging stuurt en vormgeeft. Anders dan de medezeggenschapsraad (MR), die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt de Ouderraad haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunt hierbij het team van leerkrachten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de volgende (buiten) schoolse activiteiten en feesten: het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de projectweek, Pasen, de Koningsspelen, kinderboekenweek etc..

Samenstelling OR schooljaar 2023-2024:

Melanie Schüttler, Cindy Nijgh, Sansherra Bokhorst, Siglinde Reinders en Nikkie Leeuwen.

Interesse om (mogelijk) toe te treden tot de ouderraad, neem gerust contact op:

ouderraad.kern@proominent.nl

 

Hulp door ouders

Hulpouders

Regelmatig worden ouders gevraagd om mee te helpen bij bepaalde activiteiten. Te denken valt aan feesten, excursies, de luizencontrole, etc.. Om activiteiten op een leuke en verantwoorde wijze te kunnen organiseren, hebben we hulp van ouders ècht nodig! Als ouder kunt u zo de school op een andere manier leren kennen en genieten van de kinderen.

Luizenouders

Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen standaard gecontroleerd op luizen. Dit wordt gedaan door een vaste groep ouders. Als er geconstateerd wordt dat een kind luizen heeft, worden ouders hier direct van op de hoogte gesteld, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Vrijwilligers

Wij hebben ook vrijwilligers die vast verbonden zijn aan De Kern. Zij helpen in de klas, in de pauzes of met ondersteunende werkzaamheden tijdens schooltijden. Spreekt dit idee aan? Kom gerust een keer praten met Mathijs van Londen.

Educatief partnerschap

Medezeggenschapsraad De Kern

Ouderraad De Kern